งานเช่าระบบเสียง ระบบภาพ

ระบบไฟเวที พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้

โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2562

รูปภาพ22
รูปภาพ23
รูปภาพ24
รูปภาพ25

งานเช่าระบบเสียง ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ.ส่วนกลาง งานวันเด็กปี 2563

รูปภาพ26
รูปภาพ27
รูปภาพ28
X