Top Products

Description

  Model (รุ่นสินค้า) MT-F2000
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  8,490
  ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 50 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย -15องศา
  ปรับสูง/ตํ่า สูงสุด 1810 มม.
  กxยxส  
  ขนาดของรูยึด สูงสุด 600×400