Top Products

Description

    Model (รุ่นสินค้า) MT-T1950
  ราคาขายส่ง  –
  ราคาแนะนําขาย  790
  ขอ้มูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
  ขนาดจอภาพ 23-43 นิ้ว*
  นํ้าหนักที่รับได้ 30 กิโลกรัม
  ระดับนํ้า มี
  ก้ม /เงย 15 องศา
  ระยะห่าง 53 มม.
  กxยxส 225x243x53
  ขนาดของรูยึด 200×200