Top Products

Description

Model (รุ่นสินคhา)  MT-T4300
ราคาขายส่ง  –
ราคาแนะนําขาย  1,290
ข้อมูลความสามารถเบื้องต้น ใช้ยึดจอทีวีและจอมอนิเตอร์
ขนาดจอภาพ 32-60 นิ้ว*
นํ้าหนักที่รับได้ 55 กิโลกรัม
ระดับนํ้า ไม่มี
ก้ม /เงย 15 องศา
ระยะห่าง 68 มม.
กxยxส 420x463x68
ขนาดของรูยึด 400×400